Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
Millors pràctiques de l’Administració Pública
(assignació fora de concurs)


Adreça:
c/ Sepúlveda 148-150 CP:
08011 Barcelona
93 484 92 21


L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) ha estat la unitat que ha fet realitat la Finestreta Única Empresarial (FUE)

L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) és la unitat orgànica del Departament d’Empresa i Ocupació que té l’encàrrec d’implantar i impulsar la Finestreta Única Empresarial (FUE), atesa la seva experiència acumulada gestionant procediments administratius de forma racionalitzada i simplificada. Aquest encàrrec el rep des del Govern a finals del 2011, amb el Pla de la FUE (2011-2014) i es reafirma amb el que preveu la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.
Després de tres anys i escaig de treball podem l’OGE ha esdevingut finestreta única empresarial i s’ha consolidat com a punt d’informació, d’assessorament, de tramitació i, si escau, de resolució dels procediments que afecten l’activitat empresarial a Catalunya mitjançant la incorporació al seu catàleg de serveis de tots els tràmits que afecten l’activitat econòmica amb independència de l’administració que en tingui la competència.

Al 2011 l’OGE tenia a la seva carta de serveis 145 tràmits diferents. Avui es poden gestionar de forma unificada 495 tràmits que afecten l'activitat econòmica, 18 dels quals són de competència municipal, 9 de l’Administració  General de l’Estat i 468 de la Generalitat de Catalunya.

Cal tenir present que abans d’implantar un tràmit a la Finestreta Única Empresarial, hi ha un procés de revisió, racionalització i simplificació d’aquest tràmit que pot suposar que s’elimini un règim d’autorització i passi a ser una Declaració Responsable o Comunicació prèvia. Aquest procés l’impulsa l’OGE, però es fa en col·laboració amb les unitats competents (que tenen la responsabilitat sobre el tràmit), les àrees d’organització (que revisen els procediments), assessories jurídiques (que adapten les normes que regulen els tràmits) i les àrees de tecnologia (que preparen els instruments per a la seva tramitació).
Si tenim en compte que els tràmits que afecten l’activitat econòmica són competència de diferents direccions generals, subdireccions, serveis, etc., dintre de la Generalitat de Catalunya, el nombre d’unitats competents dels tràmits a les quals cal implicar, convèncer i amb les quals s’ha de pactar el nivell de servei a prestar com a FUE és ingent, i encara cal afegir-hi totes les unitats transversals amb competències jurídiques, organitzatives, tecnològiques, etc. amb les quals cal una coordinació per assegurar que el projecte pugui dur-se a terme. A banda, cal considerar que per implantar una FUE de l’empresari, cal implicar i convèncer als mateixos actors de la resta d’administracions.

Per tant, el repte més important en la implantació de la FUE ha estat gestionar aquest ingent mapa d’actors i aconseguir implicar-los en un projecte que transforma l’essència dels tràmits i canvia substancialment la forma de treballar. Sense l’esforç, la dedicació i la constància de tots ells la FUE no hagués estat possible.

En aquests moments, es pot dir que els actors de la Generalitat estan totalment alineats. El repte per al 2016 és aconseguir aquesta mateixa implicació en els actors del món local. Per facilitar la implantació de la FUE a nivell local serà clau l’aplicació del que preveu l’esmentada Llei 16/2015, tal com es recull en el punt següent.

Xarxa d’oficines: 22 oficines arreu del territori

L’OGE s’acosta a l’empresari tot aplicant un model col·laboratiu amb les Cambres de Comerç que ja tenen oficines desplegades al territori. Així, de les 22 oficines ubicades als punts amb una major activitat econòmica, 5 són pròpies i 17 en col·laboració amb les Cambres de Comerç.

Durant la vigència del Pla FUE 2011-2014 es va aconseguir que 77 ajuntaments aprovessin les ordenances tipus que havia elaborat la Diputació de Barcelona i 20 ajuntaments s’havien adherit al servei FUE que ofereix la Plataforma e-Tram del Consorci AOC.

 

 

 

 

 

El repte per al 2016 és implantar la FUE a escala local i aconseguir que tots els ajuntaments hi estiguin adherits.

Des de l’aprovació de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa el mes de juliol, els ajuntaments que optin per adherir-se a la solució estàndard que ofereix el Consorci Administració Oberta de Catalunya tenen 6 mesos per esdevenir FUE (13/02/2016) i els que vulguin integrar-se emprant una solució tecnològica pròpia tenen 1 any (13/08/2016) per adherir-se a la FUE. En aquesta mateixa línia d’impuls, el 17 de setembre es va signar un conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions i les entitats municipalistes per a facilitar la implantació de la FUE als ajuntaments.

 

 

Més tràmits a la finestreta única empresarial

El nombre de tràmits que s’han dut a terme a l’OGE s’ha quadruplicat en els últims 3 anys, a causa de l’ampliació de la seva cartera de serveis.

Des de l’any 2012 fins avui s’ha quadruplicat el nombre de tramitacions que gestiona l’OGE (presencials i electròniques) i, en aquest sentit, de 46.600 tràmits l’any 2012 s’estima que el 2015 se’n faran al voltant de 180.000.

Augmenta la tramitació online gestionada des de l‘OGE

S’ha produït un canvi de tendència pel que fa al canal de tramitació, ja que el 2014 era majoritàriament presencial (63%) i només en els primers sis mesos de 2015 el canal  electrònic és el prioritari en un 67% dels tràmits, versus el 33% de presencials.

Les dades confirmen que la via electrònica esdevé ara el canal de preferència de l’empresariat i intermediaris per dur a terme els seus tràmits

 

Canal Empresa, el portal de tràmits i serveis per a l’empresa i l’emprenedor

L’OGE ha impulsat el Canal Empresa, que és el portal informatiu i de serveis a l’empresariat que li permet dur a terme tots aquells tràmits que necessita al llarg del cicle de vida de l’empresa.  És un portal de totes les administracions públiques catalanes, tal  com estableix la Llei 16/2015 al seu article 17.

Tot mantenint el seu objectiu de garantir la multicanalitat, aquest portal corporatiu és el canal de relació prioritari amb les empreses i els professionals i a fi de donar un millor servei.

El portal incorpora “La meva carpeta” que esdevé la carpeta de l’empresariat i permet visualitzar la relació de l’empresari amb l’Administració de la Generalitat. El repte dels propers anys és aconseguir la integració de les carpetes de totes les administracions.

Canal Empresa ha rebut en dos anys 1.068.500 visites que han vist 5.188.000 pàgines de contingut i s’han dut a terme des del portal al voltant d’1 milió de tràmits electrònics i 24.000 personalitzacions a l’espai “ La meva carpeta”.

La totalitat dels tràmits de la Generalitat de Catalunya que afecten l’activitat econòmica estan disponibles al portal Canal Empresa, i un 34% es poden gestionar íntegrament per aquest canal.

El repte per al 2016 i 2017 és aconseguir que tots els tràmits necessaris per dur a terme una activitat econòmica es puguin gestionar íntegrament de forma electrònica.