Sol·licitud de factura


Dades d'empresa

Empresa:
CIF:  
Adreça seu social:
CP: Població:
Provincia:
Ets soci de Cecot? Si No    


Dades de contacte

Nom: Cognoms:
Telèfon:
E-mail:

Dades de compra

Referencia de compra
Espectacle
Número de tiquets:  
Import a facturar (no inclou despeses de gestió d'auditori): 
Adjunta el comprovant de pagament:
Observacions
 

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals recaptades a través d'aquest formulari seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a Cecot i la finalitat del qual és la gestió de les reserves que vostè sol·liciti a través d'aquest mitjà. Cecot garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per assegurar la confidencialitat de les seves dades.

Cecot, com a responsable del fitxer, garanteix i reconeix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, que podrà exercitar mitjançant l'enviament d'una petició escrita, adjuntant un document que acrediti la seva identitat, a l'adreça de correu electrònic: cecotpd@cecot.org

Així mateix li informem que les seves dades podran ser cedides a les empreses indicades a l'avís legal de la web www.cecot.org

Marqui aquesta casella si no desitja que es comuniquin les seves dades en els termes exposats.
Les dades facilitades podran ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica sobre serveis relacionats amb la Cecot.

Marqui aquesta casella si no desitja rebre comunicacions comercials per via electrònica.
L'enviament d'aquest formulari implica que vostè autoritza expressament a Cecot a procedir al tractament de les seves dades, en els termes anteriorment descrits.

*  El no emplenament de les dades obligatòries donarà lloc al fet que la seva sol·licitud no sigui tramitada.


Per a qualsevol dubte o informació addicional ens podeu trucar al telèfon 93 736 60 37 o bé per email a info@nitdelempresari.com
r